Jongerenproductiehuis (in wording)

Tout Maastricht wil een fysiek en creatief productiehuis voor jongeren realiseren. Een plek in de stad, van jongeren, voor jongeren en door jongeren, waar ze zelf de regie kunnen nemen om te maken wat zij belangrijk vinden. Het moet een plek worden waar jongeren graag willen zijn, waar ze samen met leeftijdsgenoten uitgedaagd worden, kunnen experimenteren, waar ze gefaciliteerd worden en waar ze zelf de ideeën aandragen voor projecten en producties.

Er wordt niet gewerkt vanuit een vast aanbod, maar volledig ingesteld op de wensen van 21-eeuwse jeugd, de jeugd die gewend is om alles nú te realiseren, wiens wensen en interesses instant gratification nodig hebben. Deze interesse vangen en prikkelen zolang deze nog op het hoogtepunt is, vormt de kern van het productiehuis. Een scala aan kunst en cultuur op (bijna) afroep dat niet onder doet voor Netflix, maar dan met een divers gezelschap waar contacten gesmeed worden, problemen op een ontspannen manier besproken kunnen worden en de algehele welzijn en identiteit van de jongeren los gekoppeld kan worden van een image of stereotype. Kunst en cultuur is hier grenzeloos, (vrijwel) kosteloos. Voor iedereen, door iedereen, met iedereen. En hier ligt de kracht van het productiehuis.

Wat kan je allemaal doen? The sky is the limit….

Wil je mode ontwerpen? Prima, gaan wij je helpen en de verbinding maken met FASHIONCLASH. Ga je je verdiepen in dj-en, breakdance, of schilderen? Of wil je liever teksten schrijven, toneel spelen of videoclips maken. Dat, en nog veel meer kan allemaal en uiteraard altijd met uitstekende professionele begeleiding op zowel artistiek als sociaal vlak. Ook biedt het productiehuis ruimte voor nieuw en jong talent om als peer-educator aan de slag te gaan.

Daarnaast heeft het productiehuis een grote sociale functie en is het een plek om te ontmoeten, te chillen en netwerken op te bouwen. De focus ligt op hun persoonlijke kracht om competenties te ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van teamwork, organisatie, ondernemerschap. Om werkervaringsplaatsen (vrijwilligers) te creëren en om diverse jongerengroepen bij elkaar te brengen (crossover subgroepen). De culturele broedplaats is er met name voor kwetsbare jongeren en jongeren met afstand tot cultuur. Een plek waar jongeren worden aangesproken op hun talenten en niet op hun problemen. Daarnaast zetten we ook in op andere subgroepen uit de skate en urbanscene, en (internationale) studenten.

Aanleiding en urgentie

In Maastricht zijn niet of nauwelijks voorzieningen voor jongeren met afstand tot cultuur. Financieel en sociaal zwakkere jongeren vallen op deze wijze buiten de boot. Daarnaast sluit het huidige cultuuraanbod niet aan bij een grote groep jongeren, waardoor ze niet deelnemen. Een fysieke plek in de stad voor jongeren, zoals vroeger bijvoorbeeld de Berchmans sociëteit vervulde, bestaat al decennia niet meer. Deze behoefte is er echter wel.

Ook de gemeente Maastricht concludeert dat er in de stad een gemis is aan jongerenactiviteiten. De stad baseert zich op een enquête van de Jongerenraad (‘Grote Jongerenraad enquête Maastricht’, nulmeting 2016).

Tegelijkertijd wordt er geconstateerd dat de tweedeling in de Maastrichtse samenleving toeneemt en dat een gedeelte van de jongeren over de gehele lijn niet participeert en nauwelijks sociale relaties onderhoudt. De kloof tussen mensen, arm en rijk, the have's and have nots, de actieve en passieve jongeren groeit. Het aantal Maastrichtse jongeren (onder de 18) met jeugdhulp (12,6%) en van die met jeugdbescherming (1,6%) lag in 2014 hoger dan het gemiddelde in Limburg (respectievelijk 11% en 1,4%). In 2015 lag het aantal niet werkzame jongeren in Maastricht op 57,3% tegen een landelijk gemiddelde van 37,4%. Steeds meer jongeren met een kwetsbare achtergrond doen niet volwaardig mee in de samenleving en vereenzamen.

Resultaten

Het productiehuis kan de kloof tussen de kwetsbare en de zelfredzame jongeren verkleinen. Jongeren aanspreken op hun talenten en niet op hun problemen, vergroot hun veerkracht. Door hun een platform te bieden om te experimenteren en te ontmoeten wordt een sociaal vangnet en meer sociale cohesie gecreëerd.

  • Directe resultaten: kwetsbare jongeren uit Maastricht krijgen door hun eigen plek, het gevoel weer mee te doen in de samenleving. Jongeren met afstand tot de samenleving en tot kunst en cultuur participeren in het productiehuis, een opstapje naar meer meedoen in de maatschappij. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van jongeren, en met name degenen die kwetsbaar zijn, worden verbeterd. Jongeren ervaren misschien wel voor het eerst in hun leven successen.
  • Duurzame resultaten: we verwachten stadsbreed een verhoogde graad van cultuurparticipatie onder jongeren. Jongeren die eerst als deelnemer meedoen in het productiehuis krijgen later de kans om als vrijwilliger te participeren.


Kumulus_Jean-Pierre_Geusens_1.jpgBreder maatschappelijk resultaat

Er zijn in Nederland steeds meer initiatieven die een andere aanpak hanteren bij het begeleiden van kwetsbare individuen. De sleutel zit ‘m in het niet problematiseren van het uitgangspunt van het individu, maar juist kijken naar de potentie. Studio M zal door intensieve samenwerking met welzijn problemen zoals schooluitval, jongerenwerkeloosheid, agressie, thuisloosheid kunnen verkleinen en de zorgvragen verminderen. Studio M dient ter preventie; kunst en cultuur worden daarin de activerende middelen om de welzijnsdoelen te bereiken.

Voor wie?

Het productiehuis richt zich op jongeren, in de leeftijd van 16-27 jaar, die om bepaalde redenen niet volwaardig meedoen in de samenleving, en kwetsbaar zijn om verschillende redenen.

We richten ons dit eerste jaar met name op deze 4 subdoelgroepen :

  • Jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats, die vaak kampen met gezinsproblematiek, verkeerde keuzes hebben gemaakt, die te kampen hebben met armoede, schulden, alcohol en/of drugsproblematiek of anders begaafd zijn. Deze problematiek is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld en zorgt ervoor dat jongeren een beetje onder de radar verdwijnen. Met deze groep jongeren werken we momenteel aan een portrettenproject 'Under My Skin', en gaan we later het project 'Making your words' starten.
  • Jongeren met een migrantenachtergrond. Zij komen van huis uit nauwelijks in aanraking met het culturele leven in Maastricht en blijven vaak in eigen kring waardoor ze niet of minimaal deelnemen (aan de maatschappij). De participatiegraad is om die reden laag.
  • Nieuwkomers. Jongeren met een vluchtelingenstatus. Dit zijn jongeren die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden en veelal een enorme rugzak met zich meedragen. TOUT Maastricht (TM) heeft ervaring met deze doelgroep opgedaan in het eerder door TM ontwikkelde project Buiten de Lijnen 17 en heeft een netwerk opgebouwd in deze community.
  • Internationale studenten die dikwijls niet de aansluiting vinden bij Maastrichtse netwerken/organisaties en vereenzamen.

Hoewel we ons richten op deze groepen jongeren, is het productiehuis bestemd voor alle jongeren van diverse pluimage. Wij zien juist kansen en mogelijkheden voor een diverse groep jongeren om elkaar te ontmoeten, te verbinden, te laten samenwerken en elkaar te versterken. De jongeren leren van elkaars verschillen in achtergrond, verhaal en cultuur en kunnen elkaar inspireren en motiveren. De gedeelde passie voor muziek, rap, dans of andere kunstvormen brengt ze samen. “Zwakke” en “sterke” jongeren gaan op deze wijze samen aan de slag, zodat er nieuwe netwerken ontstaan.