Toon je Talent

Het cultuureducatie project Toon je Talent biedt kinderen van 4 tot 12 jaar de kans hun (verborgen) talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen maken hierbij kennis met muziek, dans, toneel, beeldende vorming, erfgoed en kennismedia. Toon je Talent focust op actieve deelname van het kind, stelt het kind centraal en kiest voor de zo belangrijke eerste fase van de culturele loopbaan. Het project is opgebouwd als een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Toon je Talent is een project van Kaleidoscoop, met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Maastricht. Van 2011 t/m 2014 heeft ook Tout Maastricht het gehele programma Toon je Talent ondersteund. Van 2013 tot heden verleend Tout Maastricht financiële steun aan de onderdelen onderzoek en coaching & portfolio van Toon je Talent.

Cultuurboost_2013_KT_1.jpg


Portfolio | 'Groeiboekjes' laten talentontwikkeling zien
Het Toon je Talent portfolio is een weergave van de talentontwikkeling van het kind; een instrument waarin de verbinding tussen schools en naschools aanbod in beeld gebracht wordt en het vertoont samenhang met de andere leergebieden.

In het portfolio komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: het culturele bewustzijn van het kind en de reflectie op basisvaardigheden, productieve en receptieve deelname.

Cultuurboost_2012_4.jpg

Foto's gemaakt door Kenneth Tan

Cultuurboost_2013_KT_2.jpg


Onderzoek | De effecten van Toon je Talent
Van een project met de omvang van Toon je Talent is het van belang om te weten of er longitudinaal meetbare effecten zijn. Daarom wordt de mate van cultuurparticipatie binnen de Maastrichtse samenleving van 2013 t/m 2018 door jaarlijkse metingen in kaart gebracht.

Voor de nulmeting wordt gebruik gemaakt van de data verzameld door de Faculteit Economie van de Universiteit Maastricht. Deze doet een jaarlijks onderzoek in de groepen 4, 6 en 8 van de basisscholen in Limburg. Binnen dit onderzoek worden ouders en leerlingen gevraagd vragenlijsten in te vullen waarin leerprestaties in samenhang gebracht worden met sociaal economische klasse, leefomgeving etc.

Van 2013 t/m 2018 worden door middel van deze gegevens de groepen die participeren in Toon je Talent met de groepen die niet participeren vergeleken en vervolgens kunnen deze gegevens steeds afgezet worden tegen de gegevens uit de nulmeting. Dit biedt in 2018 de mogelijkheid om de effecten van Toon je Talent op alle lagen van de Maastrichtse samenleving te toetsen.

Cultuurboost_2013_KT_5.jpg

Talentontwikkeling stopt echter niet na groep 8 van de basisschool! Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn Vmbo Maastricht en Kumulus gezamenlijk intensief aan een doorlopende leerlijn gaan werken, waarbij leerlingen zowel op school als bij de verschillende culturele instellingen in Maastricht van kunstdocenten leren. Lees hier meer over Toon je Talent in het Vmbo.